Legislatíva - Bloková výnimka

Legislatíva – Bloková výnimka

Stále  viac motoristov a firmy riešia otázku, kde  a s akou  finančnou  úsporou vykonávať  bežnú údržbu  a     servis motorového vozidla, alebo vozového parku. Vďaka platnosti tzv. Blokovej  výnimky podľa nariadenia komisie (EÚ) č 461/2010 máte  ďaleko viac možností, kde značkové autorizované servisy nie sú jedinou alternatívou. Bloková výnimka hovorí o tom, že predajca, alebo výrobca motorového vozidla nesmie podmieňovať jeho záruku používaním ND od výrobcu vozidla. Taktiež nesmú podmieňovať záruku nutnosťou opravovať a vykonávať údržbu vozidla v autorizovanom service. Toto nariadenie sa vzťahuje na bežnú aj predĺženú záručnú dobu každého nového vozidla.

 

Základné pravidlá a výhody, ktoré Bloková výnimka prináša

 

Výhody pre motoristu.

  • majiteľ vozidla absolvovaním pravidelnej servisnej prehliadky v nezávislom servise nepríde o koncernovú záruku na vozidlo.Na druhej strane jeho návštevou môže ušetriť  pomernú časť finančných prostriedkov. Podmienkou je však  použitie náhradných dielov v originálnej  kvalite, alebo  kvalitatívne rovnocenných  náhradných  dielov. Zo strany nezávislého servisu   je potrebné  vykonávať všetky servisné  úkony  predpísané výrobcom  vozidla podľa stanovených  servisných intervaloch  a ich evidencia v servisnej knižke.
  • značkový servis  nemôže odmietnuť a neuznať  reklamáciu  z dôvodu vykonania údržby vozidla  v nezávislom, neznačkovom servise.
  • platnosť zákonnej, alebo predĺženej  záruky  na vozidlo nesmie  byť podmienená  povinnosťou  vlastníka vykonávať všetky opravy v sieti autorizovaných značkových servisov .
  • ak by chcel značkový servis spochybniť platnosť  záruky, musí  relevantnými  dôkazmi preukázať   použitie  neoriginálnych dielov nedostatočnej  kvality , nedodržanie pokynov od výrobcu vozidla . V tomto prípade je dôkazné bremeno  na strane autorizovaného servisu.

 

Výhody pre autoservis:

  • možnosť vykonávať servis, údržbu a opravu nového vozidla v záručnej dobe . pritom je  potrebné dodržiavať všetky postupy a rozsah prác ktoré predpisuje výrobca  vozidla .
  • právo na prístup k technickým informáciám pre nové automobily, prístup k originálnym náhradným  dielom , servisnému  vybaveniu a školeniam  na rovnakej úrovni ako v prípade značkové servisu.
  • možnosť nakupovať  originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely , diagnostické zariadenia a získavať informácie od nezávislých distribútorov náhradných dielov.

 

.